एल संधा टी संधा

एल संधा टी संधा

वापरले आयटम: - लाकूड, एकसोसामुग्री: - करवत, पटाशी

प्रक्रिया: -
              प्रथम आम्ही 4 लाकडाचे तुकडे घेणार आहोत. आपण जे आकार देऊ इच्छितो, ते आम्ही करतो.एल-संध: -

              प्रथम एक चौरस आकार लाकडी सणेच्या सहाय्याने हे कट करा, एलच्या आकारामध्ये एक बाजू बनवा एल आकार जरा फुजीर ठेवा.व ते एकमेकात एल  आकारात बसलं असा बनवा.

टी-संधा: -
                एक लाकडी तुकडा घ्या तो मोजा मग तो कट करा तो असा कट करा कि ते येक्माकात बरोबर अडकतील

Comments

Popular posts from this blog

सुतार कामातील हत्यारांची ओळख

शेती व पशुपालन

प्लायवूड वर सनमायका चीत्कावने.