बांधकाम व विटांची रचना अभ्यासणे


बांधकाम व विटांची रचना अभ्यासणे

साहीत्य:- विटा , सिमेंट,वाळु,पाणि,इ.

साधने :- मेजरटेप,गोण्या,चाळणी,घमले,लेवलटूब,ओळंबा,दोरी.

हत्यारे :- खोरे ,हातोडी,थापी .

कृती :- 
          1) फ्लेमिंश बॉंड :- समोरून पाहिल्यास एका लहानशी रचना हेकर                                                                    बाजूस दुसरी बाजु दिसते .
    २) हेडर बॉंड :- या रचनेत विटांची हेडर बाजु या प्रमाणे अर्धा                                                                                   विटेवर दिसतो .
    ३) इंग्लिश बॉंड :-या रचनेत विटेची हेडर बाजु  जास्त दिसते.

   4)stature बॉंड :- 

Comments

Popular posts from this blog

सुतार कामातील हत्यारांची ओळख

शेती व पशुपालन

प्लायवूड वर सनमायका चीत्कावने.